Kalkulator zwrotu prowizji – bardzo przydatne narzędzie w sieci

Umowa o kredyt konsumencki dotyczy kredytu, którego wysokość nie przekracza 255550 zł. Kalkulator zwrotu prowizji pozwala wyliczyć kwotę, jaką kredytodawca jest zmuszony zwrócić klientowi, jeśli spłaci on kredyt konsumencki wcześniej.

Czym jest kalkulator zwrotu prowizji?

Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, każdy kredytodawca powinien zwrócić klientowi prowizję, jeśli ten spłaci kredyt konsumencki wcześniej, niż w założonym czasie. Kalkulator zwrotu prowizji pomaga obliczyć wysokość tej kwoty na podstawie kilku prostych danych. Aby skorzystać z kalkulatora, trzeba wprowadzić do niego termin otrzymania kredytu, termin spłaty ostatniej raty – określony w umowie, a także datę, w jakiej kredyt został spłacony. Dodatkowo, trzeba podać określone w umowie wysokości prowizji i opłat.

Bardzo często bywa tak, że kredytodawca nie wywiązuje się z ciążących na nim obowiązków. Może być tak, że zwraca klientowi zaledwie część otrzymanej w kalkulatorze kwoty, bądź też nie zwraca prowizji w ogóle. Warto także wiedzieć, że klientowi należą się odsetki, jeśli kredytodawca nie zwrócił mu prowizji w terminie 15 dni po całkowitej spłacie zobowiązania. Trzeba tylko pamiętać, że odsetki za okres opóźnienia przedawniają się po upływie trzech lat.

Co w sytuacji, kiedy kredytodawca nie zwrócił prowizji?

Jeśli klient nie otrzymał zwrotu należnej mu prowizji, bądź też otrzymał ją zaledwie częściowo, powinien złożyć do kredytodawcy reklamację. W internecie można znaleźć wzór przygotowany przez rzecznika finansowego. Klient może go edytować i zmieniać według własnego uznania, dodając swoją argumentację. Wynik, który poda kalkulator zwrotu prowizji, warto załączyć do reklamacji jako dodatkowy załącznik. W umowie z kredytodawcą można znaleźć zapis informujący o tym, w jakiej formie i gdzie należy składać wszelkie reklamacje. Oczywiście, dane takie znaleźć również można na stronie internetowej w banku bądź też instytucji finansowej.

Kredytodawca zobowiązany jest do udzielenia niezwłocznej odpowiedzi w terminie maksymalnie 30 dni od otrzymania reklamacji. W przypadku wysyłania odpowiedzi pocztą, liczy się termin nadania listu. W wyjątkowych sytuacjach, które wymagają głębszego rozpatrzenia, kredytodawca ma na udzielenie odpowiedzi aż 60 dni, jednak w takiej sytuacji zobowiązany jest wyjaśnić przyczynę opóźnienia oraz wskazać okoliczności, przez jakie potrzebuje więcej czasu na rozpatrzenie reklamacji.

Co w sytuacji, kiedy kredytodawca nie uznaje roszczeń?

Klient, którego roszczenie roszczenia nie zostaną uznane, może złożyć do rzecznika finansowego wniosek o podjęcie działań w sprawie. Do tego wniosku należy dołączyć wszelką dokumentację, jaka może być potrzebna, umowę zawartą z kredytodawcą oraz odpowiedź na pismo reklamacyjne.

Jeśli ten krok nie przyniesie skutku, klient może skierować sprawę do sądu. Musi być jednak przygotowany na to, że będzie zobowiązany udowodnić zasadność roszczenia. Warto podkreślić fakt, że w przypadku postępowania sądowego, rzecznik finansowy może udzielić klientowi dalszej pomocy i zrobić to może przy pomocy oświadczenia, które wykaże, że jego pogląd na sprawę jest zbieżny z opinią klienta.

Podsumowując, kalkulator zwrotu prowizji to bardzo przydatne narzędzie, która pomaga odzyskać kredytobiorcom należne im pieniądze. Trzeba pamiętać o tym, że prowizja, którą musi zwrócić bank, nie jest środkami banku, tylko klienta. Warto mieć świadomość, że zwrot prowizji dostępny jest wyłącznie w przypadku przedwczesnej spłaty kredytu konsumenckiego – i nie dotyczy na przykład kredytów hipotecznych.

Zwrot prowizji to kwota, o którą z pewnością warto walczyć, ponieważ w przypadku dużych kredytów jej wielkość wynosi nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Bank często zaniża wysokość wypłaconych świadczeń, licząc na to że kredytobiorca nie będzie dochodził należnych mu roszczeń. Tak więc, jak widać, problem dotyczy nie tylko tego, czy bank w ogóle zwróci należną prowizję, ale także czy zwrot będzie miał odpowiednią wysokość. Klient korzystający z kalkulatora zwrotu prowizji, bardzo łatwo można ustalić, jaką kwotę powinien zwrócić bank.

Redakcja outsourcing.com.pl